Roadha Mihaaru

ނޫރު

މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަން އާދަކުރުން

މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަން އާދަކުރުން

މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ، މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް މާތް ސިފައެކެވެ. ދީނަށް

read more
ރޯދައިގެ ސަވާބު ފުރިހަމަކުރެވޭނީ ފިތުރު ޒަކާތާ އެކު

ރޯދައިގެ ސަވާބު ފުރިހަމަކުރެވޭނީ ފިތުރު ޒަކާތާ އެކު

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ގެ ހަދީސެއްގައި ވެ އެވެ. "ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ވަނީ އުޑާއި ބިމާ ދެމެދު އެވެ. ފިތުރު ޒަކާތް ދިނުމުން މެނުވީ އެ ނުއުފުއްލެވޭނެ

read more
އީމާންކަމާއި އިންސާނިއްޔަތަށް ގަދަރުކުރުން

އީމާންކަމާއި އިންސާނިއްޔަތަށް ގަދަރުކުރުން

އިސްލާމްދީނުގެ ހާއްސަ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ސިފައަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވަކި އަތަކަށް ބުރަނުވެ، ވަޒަން ހިފެހެއްޓުމެވެ. ވަޒަން

read more
ކުރިއެރުމާއި އުފާފާގަތިކަމުގެ ދީން

ކުރިއެރުމާއި އުފާފާގަތިކަމުގެ ދީން

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ، އެންމެހާ އިންސާނުންގެ ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުމާއި އުފާފާގަތިކަމަށް ގޮވާލާ ދީނެވެ. ހަގީގަތުގައި، ދުނިޔެ އާއި

read more
ލައިލަތުލްގަދްރި ވިލޭރޭ ސިއްރު ކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތައް

ލައިލަތުލްގަދްރި ވިލޭރޭ ސިއްރު ކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތައް

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ ކޮން ރެއެއްކަން ކަނޑައެޅިގެން ނޭނގޭ އެކަމަކު ވަރަށް މާތް ރެއެއް އެ

read more
ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ކާމިޔާބާއި އޭގެ ފިލާވަޅުތައް

ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ކާމިޔާބާއި އޭގެ ފިލާވަޅުތައް

އިސްލާމީ ތާރީހަށް ބަލާއިރު ޖިހާދަކީ ރަމަޟާން މަހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގެ އެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ

read more
އެންމެ މާތް އަޅުކަމަކީ މާތް اللهއަށް ޝުކުރުވެރިވުން

އެންމެ މާތް އަޅުކަމަކީ މާތް اللهއަށް ޝުކުރުވެރިވުން

މާތް الله އަށް ޝުކުރުވެރި ވެވޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަލާނގެ އަށް އީމާން ވެގެންނެވެ. އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންވެގެންނެވެ.

read more
ރޯދައިގެ އަޅުކަމަށް ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު ވިސްނުމާ ދުރުވުން

ރޯދައިގެ އަޅުކަމަށް ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު ވިސްނުމާ ދުރުވުން

އިސްލާމްދީނުގައި ފަރުލު ކޮންމެ އަޅުކަމަކީ ވެސް އެކަން އަދާކުރުމުގައި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހޭ އަޅުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ

read more