Roadha Mihaaru

ރަންމުތް

އީދު ފާހަގަކުރާއިރު ހަރާމް ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވޭ

އީދު ފާހަގަކުރާއިރު ހަރާމް ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވޭ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާއު ކިޔަނީ އުފާވެރި ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތާ އެކުގަ އެވެ. މި މުނާސަބަތުގައި މުސްލިމުން

read more
ރޯދައިގެ ސަވާބު އިތުރުވާނީ ފިތުރު ޒަކާތާއެކު!

ރޯދައިގެ ސަވާބު އިތުރުވާނީ ފިތުރު ޒަކާތާއެކު!

ފިތުރު ޒަކާތަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ގެ ކިބައިން ސައްހަ ގޮތުގައި ސާބިތުވެފައިވާ، މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު އަޅުކަމެކެވެ. މި ކަމުގެ

read more
ފުރަތަމަ ހުތުރު ބަސްތަކާ ދުރުވޭ، އޭގެ ފަހުން ރޯދަ!

ފުރަތަމަ ހުތުރު ބަސްތަކާ ދުރުވޭ، އޭގެ ފަހުން ރޯދަ!

އިސްލާމް ދީނުގައި ފަރުލު ކުރެވިފައިވާ އިބާދާތު (ހާއްސަ އަޅުކަންތައްތަކު) ގެ ބޭނުމަކީ އިންސާނާ އަށް އޭގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ އަދި މާލީ

read more
ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުކޮށް ކުރުމާއި ދިގުކޮށް ކުރުން

ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުކޮށް ކުރުމާއި ދިގުކޮށް ކުރުން

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. "ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ރޯދަމަހު ވެސް އަދި އެހެން މަހެއްގައި ވެސް (ރޭގަނޑުގެ ގިޔާމުގައި) 11

read more
ސުންނަތުން ހުކުމް ނެގުމުގައި އިލްމުވެރިންގެ އުސޫލުތައް

ސުންނަތުން ހުކުމް ނެގުމުގައި އިލްމުވެރިންގެ އުސޫލުތައް

ނަބަވީ ސުންނަތަކީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކީރިތި ނަބިއްޔާ ﷺ ހަދީސްފުޅު ކުރެއްވެވި ބަސްފުޅުތަކާއި އެކަލޭގެފާނު

read more
މިސްކިތްތަކުގައި އަދަބުތަކެއްވޭ: އެ އަށް ރައްކާތެރިވޭ!

މިސްކިތްތަކުގައި އަދަބުތަކެއްވޭ: އެ އަށް ރައްކާތެރިވޭ!

މިސްކިތްތަކަކީ ބިންމަތީގައިވާ މާތްﷲ ގެ ގެތަކެވެ. އަޅުކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެއް ހިސާބުގަނޑެއްގައި އުޅޭ މީހުން އެއްވާ ތަނެވެ.

read more
ލައިލަތުލްގަދްރި ވިލޭރޭ ހާއްސަ ވަނީ ކީއްވެ؟

ލައިލަތުލްގަދްރި ވިލޭރޭ ހާއްސަ ވަނީ ކީއްވެ؟

ރަހުމަތާއި ފުއްސެވުމާއި ނަރަކަ އިން މިންޖު ކުރުން އެކުލެވިގެން މާތް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވަވާފައިވާ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް

read more
އާޔަތުލް ކުރްސީގެ މަތިވެރިކަމާއި ބާރު

އާޔަތުލް ކުރްސީގެ މަތިވެރިކަމާއި ބާރު

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ކޮންމެ ސޫރަތެއްގައި އަދި ކޮންމެ އާޔަތެއްގައި ވެސް އެތައް ގިނަގުނަ މާތްކަމާއި ސިއްރުތައް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. އާޔަތުލް

read more