Roadha Mihaaru

ވާހަކަ

އުންމީދު

އުންމީދު

މިއަދު އަހަންނަކީ އެއްވެސް މަންޒިލެއް ނެތް މީހަކީމެވެ. މަންޒިލަށް ވާސިލްވާން އެރި ހަޔާތުގެ ސަވާރީން އަހަރެން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. ތެދުވާނެ

read more
ބާޒު

ބާޒު

ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ ހަނގުރާމައެކޭ މީހުން ބުނަނީ އެއީ ހަމަ ހަނގުރާމައަކަށް ވީތީއެވެ. މޮޅުވާ މީހާ ޖަހާނީ ބަލިވާމީހާގެ އެންމެ ތަދުވާ

read more
ޔާރާއެ ހިތް އެދޭ - 3

ޔާރާއެ ހިތް އެދޭ - 3

ޖަވާބު ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އަހަރެން ބޭނުންވީ މެހެރާން ކުޑަކޮށް ތަޅުވާލާށެވެ. އޭނަވެސް އަހަރެން ތެޅުވިވަރު ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހަމަނިދި

read more
ދޭނުހޭ ގެންގޮސް ވަޔާއޭ - 44

ދޭނުހޭ ގެންގޮސް ވަޔާއޭ - 44

● 44

read more
ޔާރާއެ ހިތް އެދޭ - 2

ޔާރާއެ ހިތް އެދޭ - 2

ފެންކަޅިވެފައި ހުރެގެން އަހަރެން އިށީނދެލީ ލިޔާމޭޒު ކައިރީގައެވެ. ހަނދާން ނެތުމުގެ ކުރިން އެހުވަފެނުގެ ކޮންމެ ތަންކޮޅެއް ވަކިވަކިން

read more
ޔާރާއެ ހިތް އެދޭ - 1

ޔާރާއެ ހިތް އެދޭ - 1

ލޯގަނޑުކުރިމަތީ ހުރެ ބުރުގާއަޅަމުން ދިޔައިރު ޑްރެސިންޓޭބަލް މަތީ އޮތް އަހަރެންގެ ފޯނު ވައިބްރޭޓްވަމުން ދިޔައެވެ. މަލީހާގެ ކޯލެއްކަން

read more
ހަގީގަތް އެނގުނުއިރު...

ހަގީގަތް އެނގުނުއިރު...

އުވަގަލުން ރާނާފައިވާ ކުޑަކުޑަ ގެއެއްގެ ބޮޑާށީގައި ހުރި ރޭޑިއޯއިން ފޮނުވަމުންދިޔަ ލަވައިގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި މުސްކުޅި ފިރިހެނަކު

read more
ނޮވެމްބަރުގެ ވާރޭ - 7

ނޮވެމްބަރުގެ ވާރޭ - 7

ހަތަރުފަރާތުން އުދަރެސް ވަށާލައިފައިވީ ވިލާތަކުން ދެންމެ ދެންމެ ފެން ވެހިގެންފާނެ ފަދައެވެ. އަހަރެންގެ މިސްރާބު ހުރީ، ސުކޫލުން ނިމިގެން

read more