Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
މަގްރިބް 17:53
ޢިޝާ 19:09
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ހުޅުމާލެއަށް ވަންނަ ނެރާ ދިމާ ފަޅު ތެރޭގައި ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

އާލިމް އަބްދުއްލަތީފް އާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ހުޅުމާލެއަށް ވަންނަ ނެރާ ދިމާ ފަޅު ތެރޭގައި ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިރޭ 7:35 ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމަށާއި އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު އަނެއް ދެ މީހުން ގެންދިޔައީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދޭން ގެންދިޔަ ހަތަރު މީހުންނަކީ ވެސް ޑިންގީގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންނެވެ. އެއީ ދެ ދިވެހިންނާއި ދެ ބިދޭސީންނެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ހިނގި އިރު ލޯންޗުގައި އަދި ޑިންގީގައި ވެސް ތިބީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. އަދި ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލެއް ވެސް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގާފައިވެ އެވެ. މީގެ ބައެއް އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި ބައެއް މީހުން މަރު ވެސް ވެފައިވެ އެވެ.