Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ބާއްޖަވެރިކަންލިބޭނީ ﷲއާ ގުޅުން ރަނގަޅު ނަމަ: މެންކް

ދުނިޔޭގައި ވެސް އުފަލާއި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ މާތްﷲ އާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން: މެންކް

28 އޮކްޓޯބަރ 2022

ދުނިޔޭގައި ވެސް އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ މާތްﷲ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު

ދުނިޔޭގައި ވެސް އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ މާތްﷲ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދެއްވި ހުކުރު ހުތުބާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މެންކް އަލިއަޅުވާލެއްވީ، ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް މާތްﷲ އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

މެންކް ވިދާޅުވީ ކީރިތި ގުރުއާނަކީ މާތްﷲ އިންސާނުން ކުރިއަށް ދާންވި މަގު ދައްކުވައި ދެެއްވުމަށް ބާއްވާލެއްވި ރަހުމަތެއް ކަމަށާއި ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެންމެ ބާރު ލިބިގެންވާ އިލާހަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް އެ ގުރުއާނުގައި އިންސާނުންނަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެންކް ވިދާޅުވީ މަރުވުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނީ ނޫންކަން މާތްﷲ އަށް ތަބާވާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ދިރިތިބީންގެ މައްޗަށް އޮތް ކަމަކީ އާހިރަތުގެ ހަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުކުރު ހުތުބާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުކުރު ހުތުބާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މެންކް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ބާއްވާލެއްވި ބަގަރާ ސޫރަތުގައި މާތްﷲ އެކަމުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. މާތްﷲ އަކީ ބަލިތަކަށް ޝިފާ ދެއްވާ އިލާހު ކަމަށާއި އިންސާނުންނަށް ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދެއްވާ އިލާހަކީ އެކަލާނގެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ، މާތްﷲ އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މެންކް ގޮވާލެއްވި އެވެ.

"އިންސާނާ ހެއްދެވި އިލާހަކީ މާތްﷲ ކަމަށް ވާތީ އެކަލާނގެއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ. ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ އަދި މި ދުނިޔެވީ ހަޔާތް ދޫކޮށް އެކަލާނގެ ހަސުރަތަށް އަނބުރާ ދާންޖެހޭތީ އެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ،" އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ހުކުރު ހުތުބާގައި މެންކް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި، މިސްކިތުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރު އޮތީ އެއްކޮށް ފުރިފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި، މިސްކިތުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރު އޮތީ އެއްކޮށް ފުރިފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މެންކް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އަމިއްލަ ނަފުސާ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ މާތްﷲ އާއި އެ މީހަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެއްތޯ ކަމަށާއި އެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މެންކް ވިދާޅުވީ ދުނިޔެވީ އެތައް އެއްޗަކަށް އިންސާނުން ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި އެއީ އިންސާނުންގެ ތޮބިއްޔަތުގައި ލައްވަވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މުޅި ދުވަހު ނަމާދުތައް ކުރުމުގައި ހޭދަކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން މާތްﷲ އަންގަވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މާތްﷲ އަންގަވާފައި ވަނީ އެކަލާނގެ ރުހުން ލިބޭނެ ގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރުމަށް ކަމަށް މެންކް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އާއިލާ މީހުން އާއި މައިންބަފައިންނާއި ބައިވެރިޔާ އާއި ދަރިން ދެކެ ލޯބިވާނެ. ތިމާގެ ވިޔަފާރި އާއި ތިމާގެ މުދާ ދެކެ ލޯބިވާނެ. އެކަމަކު މާތްﷲ ދެކެވާ ލޯތްބަށް ވުރެ އިތުރަށް އެހެން އެއްޗެހި ދެކެ ލޯބިވެގެން ނުވާނެ،" ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވި ހުކުރު ނަމާދުގެ ހުތުބާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މެންކް ވިދާޅުވީ ވަކި ކަމެއްގައި ލިމިޓެއް އޮތް ކަމަށް މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާ ނަމަ، އެކަމަށް ތަވާބެ، ލިމިޓް ފަހަނަ އަޅައި ގޮސްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކަމެއް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ތައުބާވުމަށް ވެސް މެންކް އިލްތިމާސްކުރެއްވި އެވެ.

މެންކް ވިދާޅުވީ ތިމާއަށް ކުރެވުނު ކުށަށް ތައުބާވެ، މާތްﷲ ގެ ހަސުރަތުން މައާފަށް އެދޭ އިންސާނުންނަކީ ކުށެއް ނުކުރާ މީހުންނާ އެއްވަރު ބައެއް ކަމަށެވެ.

މުފްތީ މެންކްގެ ދެއްވި ހުތުބާގައި ގިނަ ބަޔަކުު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މުފްތީ މެންކްގެ ދެއްވި ހުތުބާގައި ގިނަ ބަޔަކުު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މެންކް ވިދާޅުވީ މާތްﷲ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންނަމަ، ގުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވަކި ވަގުތުކޮޅެއް އެކަމަށް ހުސްކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ. ގުރުވާން ކިޔަވައި އޭގައިވާ އެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ، ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން މީހުންނަށް އިހުތިރާމުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންކް ވަނީ މާތްﷲ އުފެއްދެވި އެހެން އިންސާނުންނަށް އިހުތިރާމުނުކުރެވޭނަމަ، މާތްﷲއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ.

އިންސާނުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުން އޮވެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މާތްﷲ ވަނީ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތާއި އިހުތިރާމާ އެކު މީހުންނަށް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭން ބަޔާން ކޮށްދެއްވާފައި ކަމަށް މެންކް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު މިއަދު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަދުވެފައި ވަނީ ދެބަސްވުންތަކާ އެކު މީހުންނަށް އިހުތިރާމުކުރާ މީހުންކަމަށް މެންކް ވިދާޅުވި އެވެ. ދުނިޔެ އެތައް ގޮތަކުން ކުރިއަރައިގެންދާއިރު މީހުންނަށް އިހުތިރާމުކުރުމުގައި ދުނިޔެ ފަހަތަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެންކް ވިދާޅުވީ މާތްﷲ ގެ ރުހުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ އެހެން މީހުންނަށް އިހުތިރާމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ކީރިތި ރަސޫލާ ވަނީ ކުއްތާ އާއި ޖަނަވާރުންނާއި މާތްﷲ އުފެއްދެވި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އިހުތިރާމުކުރަން ވެސް އަހަރެމެންނަށް އަންގަވާފައި،"

ހުކުރު ހުތުބާގައި މުފްތީ މެންކް ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުކުރު ހުތުބާގައި މުފްތީ މެންކް ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މެންކް ވިދާޅުވީ އިންސާނެއްގެ ހިތް ސާފު ނަމަ، އެމީހާގެ މުޅި ހަށިގަނޑަކީ ސާފު ރަނގަޅު މީހެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މީހެއްގެ ހިތް ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ، އެމީހަކީ ނުބައި މީހެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ގުޅުން ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުން ނަމަ، ހިތް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މެންކް ވަނީ ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިވާނީ މި ދުނިޔޭގައި ވެސް މާތްﷲ އާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތްކުރެވިގެން ކަމަށާއި އެކަލާނގެ ދުނިޔެ މަތީގައި ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތްތަކުގެ ފައިދާ ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފާ އާހިރަތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ވާނެ ކަމަށެވެ.

ނިއުމަތަކީ ހަމައެކަނި މުއްސަނދިކަން ލިބުން ނޫން ކަމަށާއި ބައެއް މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ މަގާމުތަކާއި އެމީހުން ކިޔެވި އެއްޗެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވެސް އެހެން މީހުންނަށް އެހީވެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަބާއްޖަވެރިންނަކީ ދުނިޔޭގައި ނިއުމަތްތައް ލިބުމުން ދަހިވެތިކަން އިސްކުރާ މީހުން ކަމަށް ވެސް މެންކް ވިދާޅުވި އެވެ.