Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ދޮޅު ގަޑިއިރު ފަހުން އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ދޮޅު ގަޑިއިރު ފަހުން އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ދެންމެ ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ.

ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ދެންމެ ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ލޯންޗެއްގައި ރޯވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން އެ ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ރޯވެފައި ވަނީ މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުން ވެމްކޯ އޮފީސް ކައިރީގައި އަޅާފައިވާ ލޯންޗެއްގައި ކަމަށް ވެ އެވެ. އެހެންވެ، ވެމްކޯގެ އޮފީހުން މީހުން މިހާރު ވަނީ ހުސްކޮށްފަ އެވެ.