Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްލަނީ

ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ދޫކޮށްލަނީ

14 އޯގަސްޓް 2020

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައި އެއްބަސް އުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

މުހައްމަދު ނަސީމް މުހައްމަދު ނަސީމް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައި އެއްބަސް އުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަނޮން ސޮންގްޕަންޔާ "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލަން ހުށަހެޅީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ކުންފުންޏަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ލިބުނު ގެއްލުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެ، ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ. އެހެންވެ އެއްބަސްވުން އުވައިލަން ހުށަހެޅީ،" އަނޮން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުން އުވާލަން، ފުލުހުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް، ޕޮލްކޯއާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް އެގޮތަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޕޮލްކޯގެ ބަހެއް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ނުލިބެ އެވެ. ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ޕޮލްކޯއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލިޔަސް، ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ކަމަށްވާ ސިފްކޯއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސިފައިންނަށް ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އަނޮން ވިދާޅުވި އެވެ. ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލަން ނިންމި އިރު އެތަނުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ނިމިފަ އެވެ.

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މުޒާހަރާ ފުލުހުން ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ.

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މުޒާހަރާ ފުލުހުން ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ.

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަށް އަހަރަށް ވުރެ ދިގުލައިގެން ގޮސްފަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް އައިލެންޑް އެކްޕާޓުން ފުރަތަމަ ނެގީ ނޫމަޑިން ސަބްކޮންޓްރެކްޓަށެވެ. އަނޮން އަކީ އޭރުގައި ނޫމަޑީގެ ހިިއްސާދާރެކެވެ.

ނޫމަޑީގެ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ހަތަރު އަހަރު މަސަައްކަތްކުރި އެވެ. ނޫމަޑިއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ޕޮލްކޯ އާއި ސިފްކޯ އިން އުވާލުމަށް ފަހު އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓަށް ސީދާގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިތާ ވެސް މިހާރު ހަތަރު އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން އެމީހުން ހުޅުމާލޭގައި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މުޒާހަރާ ވެސް ކުރި އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން މުޒާހަރާކުރި ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީ ހަމަނުޖެހުންތައް ވެސް ހިންގި އެވެ. މިހާރު އެ އެންމެނަށް ވެސް މުސާރަދީ، އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވި މީހުން ވާނީ ފޮނުވާލާފައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.