Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ވީޑީއޯ މައްސަލާގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ސަސްޕެންޑް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތަށް ސިފައިންގެ މީހަކު ވެސް ސަސްޕެންޝަނަށް!

08 އޯގަސްޓް 2022

ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކާ އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ގިނަ ބައެއްގެ ވީޑިއޯ އާންމުވެ، އެ ކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އަންނައިރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ މީހަކު ވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އާލިމް އަބްދުއްލަތީފް އާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކާ އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ގިނަ ބައެއްގެ ވީޑިއޯ އާންމުވެ، އެ ކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އަންނައިރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ މީހަކު ވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގީރާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގައި އެ މަންޒަރުތައް ވީޑިއޯކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ލީކުވެ މައްސަލަ އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވީޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލު ނުނިމޭތީ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ނުކުރި ނަމަވެސް ތުހުމަތުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ވަނީ އެ ތަންތަން ދީފަ އެވެ.

ސިފައިންގެ މީހަކު ވެސް އެ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނާތީ ފުލުހުން އެމްއެންޑީއެފަށް އެކަން އެންގި ކަމާއި މީހަކު ސަސްޕެންޑްކުރިކަން "މިހާރު" އަށް މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

އެކަމަކު އެ ކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ދިން މައުލޫމާތާއެކު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަދި ކަސްޓަމްސް އިން ވެސް ވަނީ ބައެއް މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިތުރު މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުން ވެސް ހިމެނޭތީ ފުލުހުން ވަނީ އެ ކަން އެ ތަންތަނަށް އަންގައިފަ އެވެ.

ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަށަވަރު ކުރެވުނު ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރާއި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ ނަސީރުގެ އިތުރުން ފުލުހަކު ހިމެނެ އެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ މައްސަލަ ފެންމަތިވެ ވީޑިއޯތައް އާންމުވާން ފެށީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ފަހުކޮޅުގަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިިދިޔަ މަހުގެ 12 ގައި އަލަމްގީރް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.