Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ދިއްފުށީ ފަޅުން ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ދިއްފުށީ ފަޅުން ފެނިއްޖެ

24 އެޕްރީލް 2021

ކ. ދިއްފުށީ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައިސް އުޅުނު އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި އެ ރަށު ފަޅުތެރެއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

މުހައްމަދު ނަސީމް މުހައްމަދު ނަސީމް

ކ. ދިއްފުށީ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައިސް އުޅުނު އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި އެ ރަށު ފަޅުތެރެއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދިއްފުށީ ފަޅުތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިގެން މިއަދު މެންދުފަހު 1:00 ހާއިރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

މަރާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ތަފްސީލެއް ނުލިބެ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް ލައްކަ ޓޫރިސްޓުންނެއް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު، މޫދުގައި ހިނގާ އެކި ހާދިސާތަކުގައި ޓޫރިސްޓުން މަރުވުމުގެ ހާދިސާތައް ވެސް ހިނގަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މަރުވާ ޓޫރިސްޓުންނެވެ.