Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ގެއިން ދުން އަރާތީ ބެލިއިރު ތިބީ ބަނގުރާ ކައްކަން

މާލޭގައި ގެއަކުން ދުން އަރާތީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގޮސް ބެލިއިރު ބަޔަކު ތިބީ ބަނގުރާ ކައްކަން

13 އޮކްޓޯބަރ 2022

މިއަދު ހެނދުނު މާލޭގައި ގެއަކުން ދުން އަރާތީ ގޮސް ބެލިއިރުގައި ބަޔަކު ތިބީ ބަނގުރާ ކައްކަން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

އިފްރާޒް އަލީ އިފްރާޒް އަލީ

މިއަދު ހެނދުނު މާލޭގައި ގެއަކުން ދުން އަރާތީ ގޮސް ބެލިއިރުގައި ބަޔަކު ތިބީ ބަނގުރާ ކައްކަން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހެންވޭރު ރޯޝަނީ މަގުގައި ހުންނަ ގެއަކުން ދުން އަރާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ހެނދުނު ލިބުމާ އެކު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެ ގެއަށް ގޮސް ދޮރުގައި ތެޅުމުން އެއްވެސް މީހަކު ދޮރު ނުހުޅުވި ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ގެ އަށް ފުލުހުން ވަނީ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"އެ ގޭތެރެއިން ދުން އަރަމުން ދިޔައީ ބަނގުރާ ކައްކަމުން ދާތީކަން އެނގިފައިވޭ،" ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ބަނގުރާ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ވެސް އެ ގޭތެރެއިން ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.