Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ކުޅުދުއްފުށީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

06 ނޮވެމްބަރ 2022

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޮރީ އަކާއި ޓެކްސީއެއް ޖެހި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

އާސިމާ ނިޒާރު އާސިމާ ނިޒާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޮރީ އަކާއި ޓެކްސީއެއް ޖެހި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ދާއޫދު ވިދާޅުވީ، އުތުރު ބަނދަރުގެ އެތުމާ ފިހާރަ ކައިރީގައި ހެނދުނު 11:45 ހާއިރު އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުން ވެލި އަޅައިގެން، އަނބުރާ ސައިޓަށް ދަނިކޮށް އެމްޓީސީސީގެ ލޮރީއެއް ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ލޮރީގެ ފަހަތުގައި ކާރު ޖެހުނަސް، އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ.

ލޮރީ އާއި ޓެކްސީ ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި.-- ފޮޓޯ: ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން

ލޮރީ އާއި ޓެކްސީ ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި.-- ފޮޓޯ: ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން

"ކާރު ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ކަމަށް ބެލެވެނީ އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ،" ދާއުދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި، ކާރުގެ ކުރީކޮޅަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފަ އެވެ.