Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ބޮކްސާގައި ޑްރަގް ގެންދިޔަ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ބޮކްސާ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންދިޔަ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

21 ނޮވެމްބަރ 2022

ލައިގެން ހުރި ބޮކްސާގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

މުއިއްޒު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

ލައިގެން ހުރި ބޮކްސާގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ސ. ހިތަދޫގެ އެ މީހާ ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ހައްޔަރުކުރީ ވައިގެ މަގުން މާލެ އިން އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުންނެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު، ފާސްކުރަން އުޅުމުން އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ވަނީ ބޮކްސާގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް އެއްބަސްވެ، އެ ތަކެތި އަމިއްލަ އަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. ބޮކްސާގެ ތެރެއިން 99 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ މައްސަލާގައި ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ އެ މީހާ އެ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރިޔަސް، މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނާ އަމިއްލަ އަށް ހަވާލު ކުރުމުގެ އިތުރުން ބަންދު މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި ވެސް ކުށަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މީހާ ހުއްޓުވައި، ފާސްކުރި ކަމަށް ވިޔަސް، ހުކުމުގައިވާ ގޮތުން އެކަމުގައި ގޯހެއް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ވަގުތާއި އެ މީހާ ހައްޔަރުކުރި ވަގުތާ ދެމެދު ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނުވާތީ ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ހުއްޓުވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމެވެ.

ފުލުހުން އެ މީހާ ހުއްޓުވީ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވާތީ އެކަމުގައި ފުލުހުންގެ ނުބައި ނިޔަތެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ހުކުމުގައި ބުންޏެވެ. ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ހޯދާ ހެކިތަކުގައި އިޖުރާއީ މައްސަލަތަކެއް ހުއްޓަސް، ހެކި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކަން ހުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައި އެ މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކުރިޔަސް، ދެ އަހަރާއި 23 ދުވަހު ބަންދުގައި ހޭދަ ކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނީ 22 އަހަރާއި 11 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.