Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
72 ކިލޯ ޑްރަގް: ބޭރުކޮށްލި މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

72 ކިލޯ ޑްރަގް: ދަށު ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި މީހެއްގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

11 ޖޫން 2022

ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި 72 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި މީހަކަށް ކުރި ދެ ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

މުއިއްޒު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި 72 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި މީހަކަށް ކުރި ދެ ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

ޑިސެމްބަރު، 2020 ގައި މަސް ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކޮށް، ކާރެއްގައި ގެންދަނިކޮށް މާލޭގެ މަގުމަތިން އަތުލައިގަތް 72 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލާގައި ދައުލަތުން 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ކުރި ތިން ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހު ބޭރުކޮށްލީ ތަހުގީގުގެ މުއްދަތު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އިތުރުކޮށްދިން ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ހ. ގާޑެންބިއުޓީ މުހައްމަދު އަކްރަމްގެ މައްޗަށް ކުރި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި މައްސަލަ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އަމުރުކުރީ އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށެވެ.

ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކުރެއްވި ހުކުމުގައިވަނީ ތަހުގީގުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިމާވި ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ތަހުގީގުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިން ލިޔުންތައް ދައުލަތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚްތަކުގައި އޮޅުންތަކެއް ހުރުން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަންކަން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

ފަނޑިޔާރު ފާތިމަތު ފަރުހީޒާ އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެގޮތަށް ހުކުމް ކުރެއްވިޔަސް، ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ނިންމެވީ ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އޭގެ އެއް ސަބަބަކަށް އޭނާ ދެއްކެވީ ތަހުގީގުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފުލުހުން އެދުނު ބައެއް ލިޔުންތައް ނެތުމާއި ގާނޫނު އޮތްގޮތުން އަމިއްލަ އިސް ނެގުމުގައި އެކަން ނުކުރެވޭނެތީ އެވެ.

އަނެއް ސަބަބަކަށް ފަނޑިޔާރު ފައިސަލްގެ ރައުޔުގައިވަނީ ލިޔުންތަކުގައި އޮޅުންތަކަކީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަންތައްތަކަކަށް ވިޔަސް، އެކަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރީ އެ އޮޅުން ދިފާއުކޮށް، ފޮރުވަން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކަން ހިނގި ގޮތް އަދިވެސް ދައުލަތުން ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ނުދޭ ކަމަށް އޭނާގެ ރައުޔުގައިވެ އެވެ.

މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތުން އަމަލުކުރަނީ ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާގެ ރައުޔުގައި ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.