Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ޝައުނާގެ ފޯނުކޯލާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

ޝައުނާގެ ފޯނު ކޯލްތަކާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ނުދެވޭނެ: ހައި ކޯޓު

01 ޖުލައި 2020

މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ފިހިގެން މަރުވި އާއިޝަތު ޝައުނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އޭނާގެ ފޯނު ކޯލްތަކާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ފުލުހުންނަށް ދެވެން ނެތް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

މުއިއްޒު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ފިހިގެން މަރުވި އާއިޝަތު ޝައުނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އޭނާގެ ފޯނު ކޯލްތަކާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ފުލުހުންނަށް ދެވެން ނެތް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހެންވޭރުގެ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، ކައިރީގައި ހުރި އެތައް އިމާރާތެއް އަނދައި ހުލިވި ބޮޑު ހާދިސާގައި ތ. ބުރުނީ ފެންފިޔާޒުގޭ، ޝައުނާ މަރުވީ އޭނާ އެ ވަގުތު ދިރިއުޅެމުން ދިިޔަ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވުމުން، ބޭރަށް ނުނިކުމެވި އެތެރޭގައި ތާށިވެފައި ހުއްޓަ އެވެ. އަލިފާން ރޯވިތާ ތިން ގަޑިއިރު ފަހުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފަ އެވެ.

ޝައުނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން، އޭނާ ފޯނު ކޯލްތަކާއި މެސެޖުތަކުގެ ތަފްސީލު ދޭން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދޭން ފުލުހުން އެދުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާފައި އޮތީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ނުކުރެވެނީސް، އެފަދަ ޒާތީ މުއާމަލާތް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަަލަ ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އެ ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ނިންމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވަނީ ވެސް ވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަވައިލެންސް ކުރުން ނޫން ގޮތަކަށް މީހެއްގެ ޒާތީ މުއާސަލާތްތައް ބެލުމުގެ އަމުރުތައް ދެވޭނީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެކަނި ކަމަށް ވުމެވެ.

އެކަމަކު ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވަނީ ފޯނަކީ ޒާތީ މުވާސަލާތު ކުރާ ވަސީލަތަކަށް ވެފައި، ޒާތީ މުއާސަލާތުތަކަކީ ހުރުމަތްތެރި ވެގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާއިރު، އެފަދަ ހައްގެއް ހަނި ކުރެވޭނީ ގާނޫނަކުން ކަމަށެވެ. ގާނޫނަކުން އެފަދަ ބާރެއް ނުދެނީސް، ކޯޓުތަކުން އަމިއްލަ އަށް ހައްގެއް ހަނި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުގ ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ނުކުރެވެނީސް، އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެވޭނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުން ވެސް ހައި ކޯޓުގައި އެއްބަސްވި އެވެ. އެކަމަކު ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދިރިހުރުމުގެ ހައްގާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ވާތީ އެފަދަ އަމުރެއް އެ މައްސަލއިގައި ނެރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވަނީ ފޯނަކީ ޒާތީ މުވާސަލާތު ކުރާ ވަސީލަތަކަށް ވެފައި، ޒާތީ މުއާސަލާތުތަކަކީ ހުރުމަތްތެރި ވެގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާއިރު، އެފަދަ ހައްގެއް ހަނި ކުރެވޭނީ ގާނޫނަކުން ކަމަށެވެ. ގާނޫނަކުން އެފަދަ ބާރެއް ނުދެނީސް، ކޯޓުތަކުން އަމިއްލަ އަށް ހައްގެއް ހަނި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުގ ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ބެންޗުގައި ދެން ތިއްބެވީ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދެވެ.

ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވި ހިނގި އެ ހާދިސާގައި އެތައް އިމާރާތެއް ރޯވެ، އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހުނެވެ. އޭގެފަހުން މާލޭގައި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދު ހަރުކަށިކޮށް، އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި އެވެ.