Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ބަރުގޮނު އަޅާ ނަމަ ލައިޓްގައި ގިނައިރުވާ އަދަބެއް ދެނީ

ބަރުގޮނު އަޅާ ނަމަ ގިނައިރު ލައިޓްގައި އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް އަދަބު ދެނީ

03 ފެބުރުއަރީ 2020

ރަތް ބޮކި ދިއްލިފައި ހުއްޓައި ވެސް ބަރުގޮނު އަޅައި، މަގުމަތީގައި ދުއްވާ މީހުންނާއި އެ ސަރަހެއްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް ވެސް އުނދަގުވާ ގޮތަށް ބަރުގޮނު އަޅާ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ފުލުހުން ހާއްސަ އަދަބެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

އަހުމަދު އަދްޝަން އަހުމަދު އަދްޝަން

ރަތް ބޮކި ދިއްލިފައި ހުއްޓައި ވެސް ބަރުގޮނު އަޅައި، މަގުމަތީގައި ދުއްވާ މީހުންނާއި އެ ސަރަހެއްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް ވެސް އުނދަގުވާ ގޮތަށް ބަރުގޮނު އަޅާ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ފުލުހުން ހާއްސަ އަދަބެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކެތްނުލަވައިގެން އުޅޭ މީހުން ދެނެގަންނަ މޮނީޓަރު މުމްބާއީގައި އެންމެ ޓްރެފިކް ކާރޫބާރު ބޮޑު ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ބަހައްޓައިފަ އެވެ.

"ދަ ޕަނިޝިން ސިގްނަލް" ގެ ނަމުގައި މުމްބާއީ ފުލުހުން އަލަށް ތައާރަފުކުރި މި ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި، އާދަޔާހިލާފަށް ގިނައިން ބަރުގޮނު އަޅައި، އުނދަގޫ ބޮޑުކުރާ މީހުން ދެނެގަނެ، އެފަދަ މީހުންނަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޓްރެފިކް ސިގްނަލްތަކުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެން ޖެހޭ ވަގުތު އިތުރުވެގެން ދާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް 85 ޑެސިބަލް ލެވެލް އަށް ވުރެ މަތިކޮށް ބަރުގޮނު އަޅާ މީހެއް ނަމަ އެކަން ޑެސިބަލް މީޓަރުން ދައްކުވައިދީ، އެ މީހަކަށް މި އަދަބު ދޭނެ އެވެ.

މިކަން އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތަކުގައި "ހޮންކް މޯ، ވެއިޓް މޯ" ވެސް އަރައިފައި ވެސް ހުންނާނެ އެވެ.

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މުމްބާއީ ފުލުހުންގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަނަރު (ޓްރެފިކް) މަދޫކަރު ޕާންޑޭ ވިދާޅުވީ "ދަ ޕަނިޝިން ސިގްނަލް" އަކީ އެފްސީބީ އިންޓަފޭސްއާ ގުޅިގެން ތައާރަފުކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ މުމްބާއީގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މުމްބާއީ އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ޓްރެފިކް ކާރޫބާރޫ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީ. މީގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި އަޑުފަށްގަނޑު ގަދަވެ، އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވެސް އަސަރުކުރޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "އެހެންވީމާ އަލަށް މި ތައާރަފުކުރި ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި ބަރުގޮނު އަޅާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ."

މުމްބާއީ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ޕްރަނާޔާ އަޝޯކް ވިދާޅުވީ "ދަ ޕަނިޝިން ސިގްނަލް" އިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މަގުމަތީގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުރުވުން ކަމަށެވެ.

"ހަގީގަތުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ކަހަލަ އަދަބުތައް ދިނުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބައި މުހިއްމު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "އަލަށް މި ބެހެއްޓި ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ބަރުގޮނު އެޅުމާ ދޭތެރޭ ދުއްވާ މީހުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުވާނެ ކަމަށް އަހަރެމެން ދެކެނީ. އަދި މީގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިފައި ޓްރެފިކް ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ."