Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ސާފް ލީގަށް ބަދަލެއް، ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަން ވެސް ހޮވާނެ

ދިވެހި ސާފް ލީގަށް ވާދަވެރި ބަދަލެއް، ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަން ވެސް ހޮވާނެ

03 ފެބުރުއަރީ 2023

މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި ދިވެހި ސާފް ލީގަށް މި އަހަރު ކުރިއަށް ދާނީ ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ކަމަށް މޯލްޑިވެސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން ހާމަ ކޮށްފި އެވެ.

މުހައްމަދު ޒަޔާން ޒާހިރު މުހައްމަދު ޒަޔާން ޒާހިރު

މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި ދިވެހި ސާފް ލީގަށް މި އަހަރު ކުރިއަށް ދާނީ ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ކަމަށް މޯލްޑިވެސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން ހާމަ ކޮށްފި އެވެ.

ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށްދާ ދިވެހި ސާފް ލީގު ފަށަނީ މި މަހު ގދ. ގައްދޫ ގައި ބާއްވާ "ކަޅެގަލެކޮޑާ" މުބާރާތުންނެވެ. އެއަށް ފަހު މ. މުލީގައި ބާއްވާ "މުލީކޮޅު ރާޅުގަނޑު" އަށް ފަހު ކުރިއަށް ދާނީ ކ. ހިންމަފުށީގައި ބާއްވާ "ގާމާދޫކޮޅު" މުބާރާތެވެ. އެންމެ ފަހު މުބާރާތުގެ ގޮތުގައި މާލޭގައި ބާއްވާ "ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް" ގެ ކުރިން ރ. ކިނޮޅަހުގައި "ހުރާކޮޅު ރާޅުގަނޑު" މުބާރާތް އޮންނާނެ އެވެ.

ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ފިޔަވައި ދެން އޮތް ހަތަރު މުބާރާތުގައި ވެސް ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީ މިދިޔަ އަހަރު ހިމެނުނެވެ. ރަންނަމާރި ޗެލެންޖްގައި ޖޫނިއާ ކެޓެގަރީ ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އަދި ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ހޮވާލެވުނު ހަތް އެތުލީޓަކަށް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖްގެ ޝޯޓްބޯޑް އޯޕަން ކެޓެގަރީ އިން ޖާގަ ދިނެވެ.

ދިވެހި ސާފް ލީގު ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަން ހޮވާނެ

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ ލީގުގައި ވެސް ޖޫނިއާ ކެޓެގަރީގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ފުރަތަމަ ހަތަރު މުބާރާތުގަ އެވެ. އަދި ޖޫނިއާ ލީގު ޖެމްޕިއަންކަން ކަނޑައަޅަން ރޭންކިން އަށް ގުނާނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ ތިން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ އެވެ.

ޖޫނިއާ ލީގު ރޭންކިން ރަސްމީކޮށް ބަލައިގަނެ، ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޮވާގޮތަށް އެމްއެސްއޭ އިން ނިންމި ނަމަވެސް، ޖޫނިއާ ގައުމީ ޓީމަށް އެތުލީޓުން ހޮވާނީ މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް، ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވައި، އެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ރަންނަމާރި ޗެލެންޖަށް ޖެހޭނީ ކޮލިފައި ވާން

ލީގުގައި ފަސް އިވެންޓެއް އޮންނައިރު، ރަންނަމާރި ޗެލެންޖަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ޝަރަފްވެރި މުބާރާތެވެ. ފުރަތަމަ ހަތަރު މުބާރާތަށް ވަކިވަކިން ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން ބައިވެރި ވާން ޖެހުނުކަމުގައި ވިއަސް، ރަންނަމާރި ޗެލެންޖަށް މި އަހަރު ޖެހޭނީ ކޮލިފައި ވާށެވެ.

ރަންނަމާރި ޗެލެންޖަށް ކޮލިފައި ވާނީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު އިވެންޓަށް ފަހު ރޭންކިންގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ 22 ރާޅާއެޅުންތެރިންނެވެ. ރޭންކު ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ގުނާނީ ނަތީޖާ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ ތިން އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ އެވެ.

ޗެމްޕިއަން ހޮވަން ގުނާނީ އެންމެ ރަނގަޅު ހަތަރު މުބާރާތުގެ ޕޮއިންޓް

ދިވެހި ސާފް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ކަނޑައަޅުމުގައި މިއަހަރު އެއް މުބާރާރަކުން ހޯދާ ޕޮއިންތް ނުގުނާނެ އެވެ. ޕޮއިންޓް ގުނާނީ ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެންމެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ހަތަރު އިވެންޓެއްގެ ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު ހަތަރު އިވެންޓްގެ ޕޮއިންޓާއެކު ރޭންކް ކުރެވި، އަންނަ އަހަރުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާގަ ލިބޭނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ ފަސް ރާޅާއެޅުންތެރިންނަށެވެ.